DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t ( Dalat TSC) l m?t trong nh?ng doanh nghi?p kinh doanh Du l?ch & d?ch v? t?ng h?p hng ??u t?i ? L?t v?i h? th?ng c? s? v?t ch?t kinh doanh hon ch?nh, khp kn, ??i ng? CNV lnh ngh?, nhi?t tnh, chu ?o, lun s?n sng ph?c v? qu khch v?i cc d?ch v? sau: Khch s?n; nh hng; ?n u?ng; kinh doanh r??u, bia, ?? u?ng cc lo?i; Kinh doanh l? hnh qu?c t?, n?i ??a, v?n chuy?n v h??ng d?n du l?ch; Kinh doanh tham quan th?ng c?nh vui ch?i gi?i tr v cc d?ch v? du l?ch khc.

V?n phng Cng ty:

H?i ??ng Qu?n tr?. Ban Gim ??c,Phng T? ch?c Hnh Chnh, Phng Ti chnh K? ton, Phng Ki?m Sot N?i B?, Phng Kinh Doanh & ??u t?.

Cc ??n v? tr?c thu?c :

Cc khu Du L?ch

Trung Tm
KDL Prenn TT L? hnh Dalat TSC
KDL Cam Ly Khch s?n
KDL Bobla,Lilieng KS ?alat Plaza
??n v? tr?c thu?c KS C?m ?
Th??ng x La Tulipe KS Anh ?o
KS Thanh Bnh
KS Thanh Th?
KS Mimosa
Nh Ngh? Ph Ho
Nh ngh? Thu? Tin
Nh ngh? Ha Bnh
Nh ngh? Lm S?n

Th?ng K

  • Các thành viên : 803
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 176032

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Gi?i Thi?u T? Ch?c Cng Ty Gi?i Thi?u T?ng Qut