In

Cng ty d?ch v? du l?ch ? L?t ra ??i vo thng 12-1998 t?i thnh ph? du l?ch ? L?t v?i tn g?i DALATTOSERCO v ngy nay l Cng ty c? ph?n d?ch v? du l?ch ? L?t DALAT TSC, nh?m ?p ?ng yu c?u pht tri?n du l?ch ? L?t - Lm ??ng ni ring c?ng nh? c? n??c ni chung. DALAT TSC hi?n ?ang qu?n l, khai thc kinh doanh cc khu du l?ch, khch s?n, nh ngh?, trung tm th??ng m?i v Trung tm l? hnh, cho thu b?t ??ng s?n. Trong ? h?u h?t cc c? s? ??u n?m ? nh?ng v? tr r?t thu?n l?i v th??ng hi?u ? kh?c su trong k ?c ?ng ??o du khch khi ??n v?i thnh ph? Hoa ? L?t nh?: khu du l?ch thc Cam Ly, khu du l?ch thc Prenn, Bobla, Liliang, khch s?n Dalat Plaza, C?m ?, Anh ?o, Thanh Th?, Mimosa, Thanh Bnh, , Ph Ho, Ho Bnh, Lm S?n, Thu? Tin, Trung tm l? hnh, th??ng x Latulipe

L thnh vin chnh th?c c?a Hi?p H?i Du L?ch Chu - Thi Bnh D??ng PATA (Pacific Asia Travel Association), DALAT TSC lun lun ??t l?i ch c?a Qu khch hng ln hng ??u lm Kim Ch? Nam cho m?i ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? v lun lun ??i m?i t? duy lm vi?c theo h??ng chuyn nghi?p, bi b?n, lm m?i d?ch v? ?p ?ng ngy cng cao nhu c?u c?a Qu khch hng.

??a ch? lin h?:

CNG TY C? PH?N D?CH V? DU L?CH ? L?T

DALAT TOURISM SERVICE JOINT STOCK COMPANY

16 - Tr?n Ph - Tp. ? L?t - Lm ??ng - Vi?t nam

Tel: (+84-63).3826.027-(+84-63).3532.518 - Fax: (+84-63).3833.956

Email: info Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Website: www.dalattsc.com.vn