In

M?t ngày khó quên

Kh?i hành: 8:30 sáng h?ng ngày.

? Thác Datala.

? Thi?n Vi?n Trúc Lâm và h? Tuy?n Lâm.

? Dinh B?o ??i.

? Thung l?ng Tinh yêu.

? Nhà th? Mai Anh.

Giá: 200.000/ khách ( Ghép ?oàn)

Ch??ng tŕnh t? ch?n theo s? thích:

Thác Freen, Thác ?atala, H? Tuy?n Lâm và Thi?n Vi?n Trúc Lâm, Chùa Linh S?n. Chùa Linh Ph??c, Chùa Tàu, Chùa Linh Quang, Dinh B?o ??i, B?o Tàng Sinh H?c, V??n Hoa Thành Ph?, V??n Hoa Minh Tâm, B?o Tàng Dân T?c, Lâu ?ài M?ng Nh?n, Nhà Th? Mai Anh, Thung L?ng T́nh Yêu, Ga Xe L?a, ??i M?ng M?, Tri?n Lăm Hoa ?à L?t, H? Than Th?.

Quư khách ch?n 4 trong s? các ?i?m tham quan n?i ti?ng trên (ch??ng tŕnh n?a ngày).

Nhóm khách

2

3-4

= >5

Giá/ khách

450.000

350.000

300.000

Quư khách ch?n 6 trong s? các ?i?m tham quan n?i ti?ng trên (ch??ng tŕnh m?t ngày).

Nhóm khách

2

3-4

= >5

Giá/khách

580.000

500.000

400.000

Chinh ph?c ??nh Langbiang huy?n tho?i:

Kh?i hành t? ?à l?t ??n chân núi Langbiang, lên ??nh núi b?ng xe jeep, t?i ?ây quư khách s? tham quan và ch?p h́nh ḍng su?i ?ankia l?p lánh ánh vàng, b?c u?n khúc d??i chân núi. Ng?m Langbiang và nh?ng dăy núi bao ph? ??y mây tr?ng trên ?? cao 1.900m/ m?c n??c bi?n.Chiêm ng??ng và ch?n cho ḿnh nh?ng món quà th? c?m ??n s?, m?c m?c c?a ??ng bào dân t?c b?n ??a.

Th?m làng dân t?c Lat, x??ng d?t th? c?m, u?ng r??u Langbiang, nghe k? chuy?n truy?n thuy?t v? ??nh núi…

Nhóm khách

2

3-4

= >5

Giá/khách

550.000

500.000

450.000

Không bao g?m xe Jeep.

V? th?m làng quê

Xe và H??ng d?n viên c?a trung tâm l? hành DaLat TSC s? ?ón quư khách t?i khách s?n, ?oàn b?t ??u h??ng v? th? xă Tà Nung ?? tham quan làng ngh? ngo?i ô thành ph?. Trên ???ng ?i ?oàn s? ghé vào làng hoa V?n Thành tham quan các khu nhà kính tr?ng ??y hoa và rau, tham quan nh?ng nhà ?óng gói hoa, t́m hi?u v? mô h́nh s?n xu?t hoa ? ?à L?t. ?oàn ti?p t?c nh?ng tr?i nghi?m trên các qu? ??i cà phê xanh bát ngát, t́m hi?u v? các gi?ng cà phê ngon và l? c?a ?à L?t, ng?m nh?ng ??i cà phê xanh b?t ngàn, nh?ng bông cà phê tr?ng m?ng manh nghiêng ḿnh trong n?ng cao nguyên. ?oàn ti?p t?c ghé th?m tr?i nuôi d?, t́m hi?u cách ng??i nông dân nuôi và ch?m sóc d?, th??ng th?c món d? xào th?m ngon, quư khách s? ti?p t?c tham quan ḷ n?u r??u, x??ng d?t l?a t? t?m. K?t thúc ch??ng tŕnh tour quư khách s? ??n v?i thác Voi hùng v? v?i ḍng ch?y m?nh m? n?m bên ngôi chùa t?nh l?ng -Linh ?n.

Nhóm khách

2

3-4

= >5

Giá/khách

600.000

500.000

400.000

Ch??ng tŕnh ?i du thuy?n và c??i voi ( ch??ng tŕnh n?a ngày):

Kh?i hành t? ?à L?t ?i cáp treo xu?ng Thi?n Vi?n Trúc Lâm, ?i tàu trên h? Tuy?n Lâm qua khu dă ngo?i. C??i voi. Th? giăn trong nhà l?u thô s?, ng?m c?nh, câu cá, và th??ng ngo?n v? ??p hoang s? c?a thiên nhiên núi r?ng. Tr? v? b?n thuy?n, xe s? ??a quư khách tham quan thác Datala.

Không bao g?m: cáp treo, thuy?n và phí c??i voi.

Nhóm khách

2

3-4

=>5

Giá/khách

450.000

360.000

330.000

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE