DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.
Tin t?c s? ki?n

THNG BO T?M HON ??I H?I ??NG C? ?NG 2019

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c t?m hon th?i gian t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2019

Xem chi ti?t thng bo

 
 

THNG BO GI?I THI?U CH?C DANH V CH? K CN B?

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo ch?c danh, ch? k c?a Quy?n Gim ??c Cng ty v Ph Gim ??c ?i?u hnh Cng ty. (Xem file chi ti?t)

 
 

THNG BO THAY ??I NHN S? BAN ?I?U HNH

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c thay ??i nhn s? trong Ban ?i?u hnh Cng ty, n?i dung chi ti?t nh? sau:

1. ng T? Hong Giang thi gi? ch?c v? Gim ??c ?i?u hnh Cng ty.

2. B? nhi?m ng Nguy?n V?nh B?o gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Quy?n Gim ??c Cng ty.

3. B? nhi?m ng Tr?n Bnh gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Gim ??c khch s?n Dalat Plaza.

4. Ngy hi?u l?c: K? t? ngy 21 thng 01 n?m 2017.

Xem file chi ti?t

 
 

THNG BO T?M HON ??I H?I ??NG C? ?NG 2017

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c t?m hon th?i gian t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2017.

Xem chi ti?t thng bo

 
 

Trang 1 trong tổng số 6 trang.

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175041

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t