T?i H?i Tr??ng Khch s?n Best Western Dalat Plaza

Ngy 07 thng 10 n?m 2011.

Ch?p hnh ?i?u l? Cng ?on Vi?t Nam; Th?c hi?n ch? ??o c?a Cng ?on ngnh Du l?ch Lm ??ng v ???c s? h? tr?, t?o ?i?u ki?n c?a H?QT, Ban gim ??c Cng ty.Ban ch?p hnh Cng ?on C? s? Cng ty C? ph?n D?ch v? Du L?ch ? L?t, t? ch?c ??i h?i l?n th? IV, nhi?m k? 2011-2013 nh?m ?nh gi k?t qu ho?t ??ng c?a Cng ?on Cng ty th?i gian qua v quy?t ??nh ph??ng h??ng, nhi?m v? trong th?i gian t?i, ??ng th?i b?u ra Ban Ch?p hnh nhi?m k? (2011-2013)

Ban ch?p hnh nhi?m k? III ( 2008-2011) ?i?u hnh ??i h?i. Bo co t?ng k?t nhi?m k? III, ph??ng h??ng ho?t ??ng c?a nhi?m k? IV( 2011-2013)

B Tr?n Th? Thanh Hoa - Ph Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n Tr? Cng Ty trao l?ng hoa Chc m?ng ??i h?i.

ng Ph?m Xun Sinh - B th? ??ng ?y Cng ty pht bi?u ch? ??o ??i h?i

ng Tr??ng ?nh ??o - Ch? T?ch Cng ?on Ngnh Du l?ch Lm ??ng pht bi?u ch? ??o ??i h?i.


Ban ch?p hnh nhi?m k? IV ( 2011-2013) ra m?t ??i h?i.

Ban ch?p hnh g?m 09 thnh vin; ng V? V?n D?ng lm Ch? t?ch Cng ?on


Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 52
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 184640

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt ??i H?i Cng ?on C? S? Cng Ty C? Ph?n D?ch V? Du l?ch ? L?t