UBND t?nh Lm ??ng v?a t? ch?c cu?c h?p v?i lnh ??o cc S?, ban, ngnh trong t?nh v TP. ? L?t th?ng nh?t t? ch?c Festival Hoa ? L?t l?n th? IV-2011.

Theo ?, Festival Hoa ? L?t s? di?n ra trong 6 ngy (t? ngy 30-12-2011 ??n 4-1-2012). L? khai m?c Festival t? ch?c ngy 31-12-2011 v b? m?c ngy 4-1-2012. Festival Hoa ? L?t g?m nhi?u ch??ng trnh chnh th?c v cc ho?t ??ng m? nh?m qu?ng b th??ng hi?u hoa n?i ti?ng c?a ? L?t ??n b?n b trong v ngoi n??c. D? ki?n, kinh ph t? ch?c Festival Hoa ? L?t l?n ny 20 t? ??ng.

CC CH??NG TRNHC?A FESTIVAL HOA ? L?T 2012
(Quy?t ??nh s? 1841/Q?-BTC ngy 25/8/2011 c?a UBND t?nh Lm ??ng)

I. CH??NG TRNH CHNH

1. Nh?ng khng gian hoa

- Th?i gian: 30/12/2011 - 03/01/2012.

- ??a ?i?m: thnh ph? ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ Khng gian hoa h? Xun H??ng;

+ Khng gian hoa c?u ng ??o;

+ ???ng hoa L ??i Hnh;

+ ??i hoa d?i V??n hoa thnh ph? ? L?t.

2. Tr?ng by, tri?n lm hoa qu?c t? - ? L?t 2012

- Th?i gian: 30/12/2011 - 03/01/2012.

- ??a ?i?m: V??n hoa thnh ph? ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ Tr?ng by, tri?n lm hoa, cy c?nh;

+ Qu?ng b, ti?p th?, h?p tc th??ng m?i;

+ Gi?i thi?u, mua bn cc s?n ph?m cng ngh? tr?ng hoa, b?o qu?n hoa.

3. Tri?n lm v di?u hnh xe hoa ???ng ph?

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Cng vin m? Xun H??ng.

- Ch? ch??ng trnh: S? v?n ha, Th? thao v Du l?ch.

- N?i dung:

+ Tri?n lm xe hoa (t? 30/12/2011 3/01/2012);

+ Di?u hnh khai m?c Festival hoa 2012 (t?i 31/12/2011);

+ Di?u hnh quanh h? Xun H??ng (sng 1/1/2012).

4. L? khai m?c Festival hoa ? L?t 2012

- Th?i gian: 31/12/2011 (Tr?c ti?p VTV, LTV lc 20 gi? 00).

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng trung tm thnh ph? ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: S? v?n ha, Th? thao v Du l?ch.

- N?i dung:

+ Nghi th?c khai m?c;

+ Di?u hnh xe hoa;

+ C?nh di?n ngh? thu?t;

+ Bi?u di?n nh sng laser;

+ Pho hoa ngh? thu?t.

5. Phin ch? hoa - L? h?i ?m th?c hoa ? L?t

- Th?i gian: 31/12/2011 02/01/2012;

- ??a ?i?m: ???ng Nguy?n Thi H?c, ???ng Nguy?n Th? Minh Khai.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ Gi?i thi?u v bn cc s?n ph?m ngnh hoa;

+ K k?t h?p ??ng th??ng m?i ngnh hoa;

+ Ngy h?i ch? bi?n cc mn ?n ??c ?o t? hoa, rau, c?, qu? ? L?t.

6 . L? h?i ???ng ph? Hoa v nh sng

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012 (t? 18g00 24g00).

- ??a ?i?m: Khu ha Bnh, thnh ph? ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: Trung tm V?n ha t?nh v Cng ty Cat Event.

- N?i dung:

+ Hi?u ?ng nh sng LED v d hoa;

+ Sn kh?u hoa v ngh? thu?t ???ng ph?;

+ Showroom hoa cng ngh? R?ng Hoa;

+ Bi?u di?n ngh? thu?t c?m hoa;

+ Trnh di?n ngh? th? cng truy?n th?ng;

+ H?i sch gi?m gi, caf sch Ph??ng Nam;

+ ?m h?i c?a cc ngh? s? ???ng ph?;

+ V? ?i?u samba hoa, dance sport, hiphop;

+ Qu?y r??u vang ? L?t;

+ Ch? ?m th?i trang x? l?nh;

+ Bn hng l?u ni?m, hng ??c s?n

7. Khng gian hoa ??p Festival hoa ? L?t 2012

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Sn golf ? L?t (pha h? Xun H??ng).

- Ch? ch??ng trnh: Hi?p h?i hoa ? L?t.

- N?i dung:

+ ??i hoa hoi ni?m ? L?t;

+Tri?n lm hoa ? L?t ch?t l??ng qu?c t?;

+ Tri?n lm hoa Tulip;

+ H?i thi hoa ??p ? L?t 2012.

8. H?i th?o khoa h?c v? hoa

- Th?i gian: 15g00, ngy 02/01/2012.

- ??a ?i?m: Khch s?n Si Gn ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: S? Khoa h?c v Cng ngh?.

- N?i dung:

+ Xy d?ng v qu?n l th??ng hi?u hoa ? L?t;

+ Gi?i php pht tri?n ngnh hoa b?n v?ng.

9. ?m h?i r??u vang

- Th?i gian: 19g00, ngy 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Khu Ha Bnh, thnh ph? ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: S? Cng Th??ng.

- N?i dung:

+ Thp ly r??u vang k? l?c (2012 ly);

+ Gi?i thi?u cc bartender n?i ti?ng Vi?t Nam;

+ ?m r??c Th?n r??u nho;

+ D? h?i Vang ? L?t, h??ng v? Festival Hoa.

II. CH??NG TRNH H??NG ?NG

1. ???ng hoa Romance Palace

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Khch s?n Dalat Palace.

- Ch? ch??ng trnh: Khch s?n Dalat Palace.

- N?i dung:

+ ???ng hoa;

+ Gi? hoa treo l?n nh?t Vi?t Nam;

+ Khng gian c ph nh?c c? ?i?n;

+ nh sng ki?n trc.

2. Ngy ch? nh?t hoa

- Th?i gian: 01/01/2012 (lc 8g30).

- ??a ?i?m: B?n Du thuy?n (???ng Nguy?n Thi H?c) v Cng vin m? Xun H??ng.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t;

- N?i dung:

+ H?i thi c?m hoa;

+ H?i thi v di?u hnh xe ??p hoa.

3. H?i thi tm hi?u cc loi hoa ? L?t

- Th?i gian: Chung k?t lc 19g00 ngy 30/12/2011.

- ??a ?i?m: Sn kh?u B?n Du thuy?n, ???ng Nguy?n Thi H?c - ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ Chung k?t cu?c thi tm hi?u cc loi hoa ? L?t;

+ Gi?i thi?u cc ca khc v? hoa ? L?t.

4. H?i ch? tri?n lm lng ngh? Vi?t Nam

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: B? Nng nghi?p v Pht tri?n Nng thn,

S? Nng nghi?p v Pht tri?n Nng thn.

- N?i dung:

+ Tri?n lm tn vinh s?n ph?m lng ngh? truy?n th?ng;

+ Khng gian lng ngh? g?n v?i khng gian hoa;

+ H?i thi s?n ph?m lng ngh? ton qu?c.

5. Ngy h?i Langbiang

- Th?i gian: 01 - 03/01/2012.

- ??a ?i?m: Ni Langbiang L?c D??ng.

- Ch? ch??ng trnh: T?nh ?on Lm ??ng, UBND huy?n L?c D??ng.

- N?i dung:

+ L? h?i c?ng ching v ?m th?c Nam Ty nguyn (t? ngy 01/01/2012 - 03/01/2012);

+ Thi leo ni Chinh ph?c Langbiang (lc 8g00, ngy 01/01/2012).

6. Ngy h?i v? tranh ? L?t, Thnh ph? Festival Hoa Vi?t Nam

- Th?i gian: 02/01/2012 (lc 9g00).

- ??a ?i?m: Cng vin m? Xun H??ng.

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ Thi v? tranh dnh cho thi?u nhi thnh ph? ? L?t;

+ Bi?u di?n v?n ngh? thi?u nhi.

7. ?m h?i cc v? ?i?u ???ng ph?

- Th?i gian: 01- 02/01/2012.

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng trung tm thnh ph? ? L?t; Khu ph? ?i b? (khu Ha Bnh, thnh ph? ? L?t).

- Ch? ch??ng trnh: Trung tm V?n ha t?nh.

- N?i dung:

+ Sn ch?i Dance sport, Hiphop ???ng ph?;

+ Bi?u di?n Hiphop, Dance sport, Belly Dance.

8. Gi?i golf ? L?t Festival hoa - 2012

- Th?i gian: 31/12/2011 (khai m?c lc 6g30);

- ??a ?i?m: Cu l?c b? golf ? L?t;

- Ch? ch??ng trnh: Trung tm xc ti?n ??u t? th??ng m?i v du l?ch t?nh.

- N?i dung:

+ Gi?i golf m? r?ng dnh cho v?n ??ng vin thu?c Hi?p h?i Golf cc t?nh, thnh ph? v cc doanh nghi?p trong n??c.

9. Ch??ng trnh ngh? thu?t m?ng n?m m?i 2012 ? L?t tnh xun

- Th?i gian: 01/01/2012.

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng ? L?t.

- Ch? ch??ng trnh: Trung tm V?n ha t?nh.

- N?i dung:

+ Nh?ng ca khc hay v? ? L?t;

+ Nh?ng Ca khc hay v? ma xun.

10. V??n t??ng g? Ty nguyn

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- ??a ?i?m: B?o Tng Lm ??ng.

- Ch? ch??ng trnh: B?o Tng Lm ??ng.

- N?i dung:

+ Khng gian hoa v t??ng g? Ty Nguyn;

+ Trnh di?n ch? tc t??ng g? c?a ngh? nhn Ty Nguyn.

11. H?i thi th?i trang hoa v ha trang hoa

- Th?i gian: 02/01/2012 (lc 19g30).

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng trung tm thnh ph? ? L?t v khu ph? ?i b?

(khu Ha Bnh, thnh ph? ? L?t).

- Ch? ch??ng trnh: UBND thnh ph? ? L?t.

- N?i dung:

+ H?i thi th?i trang hoa, ha trang hoa;

+ Carnaval tu?i tr? ? L?t cho m?ng Festival hoa.

12. Du l?ch hoa

- Th?i gian: 30/12/2011 03/01/2012.

- Ch? ch??ng trnh: S? V?n ho Th? thao v Du l?ch, UBND thnh ph? ? L?t,

Hi?p H?i Du l?ch Lm ??ng;

- N?i dung:

+ Tham quan cc lng hoa H ?ng, Thi Phin, V?n Thnh;

+ Ngi nh Tnh Yu, V??n hoa Giai Nhn (Khu du l?ch Thung L?ng Tnh Yu);

+ ??i hoa B?t t?, ??i hoa Hai m? (Khu du l?ch h? Than Th?);

+ Thi?n hoa (Khu du l?ch Trc Lm Vin), ??i hoa d?i (Khch s?n K? Ha),

+ Khch s?n hoa (Khch s?n Ng?c Lan), Caf hoa Bch H?p (Khu du l?ch R?ng Hoa);

+ Tri?n ??i Hoa vng (Khu du l?ch Thung L?ng Vng);

+ Ngi nh Hoa H?ng (Khu du l?ch ??i M?ng M?);

+ V??n ?m th?c ? L?t (nh hng Th?y T?);

+ Khm ph v??n qu?c gia Biduop Ni B.

Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 52
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 184654

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt Ch??ng trnh Festival Hoa 2012