Ch??ng trnh Festival Hoa ? L?t 2015

CH? ??

a Lat Muon mau sac hoa

Cac chng trnh chnh

1. Khng gian hoa

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016

- N?i dung:

a/ Khng gian hoa xung quanh h? Xun H??ng: B? tr t? 20 - 30 ti?u c?nh hoa thng qua cu?c thi Ti?u c?nh hoa h? Xun H??ng. Ti?u c?nh b?ng hoa t??i th?ng nh?t kch c? do Ban t? ch?c quy ??nh, c th? duy tr trong th?i gian di ph?c v? du khch v nhn dn tham quan, ch?p ?nh l?u.

b/ ???ng hoa L ??i Hnh, c?u ng ??o: S?p ??t, b? tr hoa t??i theo m hnh v ti?u c?nh d?c tuy?n ???ng L ??i Hnh, c?u ng ??o

c/ ?i?m ??n tham quan hoa t?i cc lng hoa v c? s? s?n xu?t hoa: Xy d?ng khng gian theo ch? ?? t?i khu du l?ch Thung L?ng Tnh Yu, ??i M?ng M?, Cp Treo - ? L?t v gi?i thi?u cc v??n hoa ??p, cc cng ?o?n s?n xu?t hoa t?i cc lng hoa H ?ng, Thi Phin, V?n Thnh, Cng ty TNHH Sinh h?c R?ng Hoa, ? L?t Hasfarm...

2. Tr?ng by, tri?n lm hoa, cy c?nh ? L?t 2015

- Th?i gian: T? 27/12/2015 - 01/01/2016 (Khai m?c lc 9h30);

- ??a ?i?m: Cng vin Hoa ? L?t;

- N?i dung: Tr?ng by, tri?n lm hoa, cy c?nh ? L?t v?i s? tham gia c?a cc Hi?p h?i hoa, H?i sinh v?t c?nh, doanh nghi?p, ngh? nhn, c nhn trong v ngoi t?nh; m?t s? ??n v? s?n xu?t hoa n??c ngoi nh?: H Lan, Nh?t B?n... c th? m?nh v? s?n xu?t, kinh doanh hoa trong v ngoi t?nh.

3. Carnaval Hoa ? L?t

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016.

- N?i dung:

a/ Di?u hnh xe hoa: Cc ??i nhm bi?u di?n ngh? thu?t trn ???ng ph?; cc ??i nhm bi?u di?n th?i trang rau, hoa; ho trang ?n t??ng ho?c mang s?c thi c? tch c s? tham gia c?a cc em h?c sinh, sinh vin cc tr??ng cao ??ng v ??i h?c (ph?n cu?i l? khai m?c).

b/ Cc nhm Carnaval bi?u di?n ch?n l?c vo th?i gian nh?t ??nh t? ngy 30/12/2015 ??n ngy 02/01/2016 t?i khu v?c Qu?ng tr??ng Lm Vin v m?t s? ?i?m quanh h? Xun H??ng.

4. L? khai m?c Festival Hoa ? L?t l?n th? VI - N?m 2015

- Th?i gian: 20 gi? 00, ngy 29/12/2015

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng Lm Vin - ? L?t.

- N?i dung: L? khai m?c; Ch??ng trnh ngh? thu?t ??c s?c; Di?u hnh Carnaval Hoa ? L?t.


5. ?m Tn vinh ng??i tr?ng hoa ? L?t

- Th?i gian: ?m ngy 01/01/2016

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng Lm Vin - ? L?t.

- N?i dung:

+ Tn vinh, tuyn d??ng cc t? ch?c, c nhn ?i?n hnh, tiu bi?u trong s?n xu?t v pht tri?n ngh? tr?ng hoa t?i thnh ph? ? L?t.

+ ?m h?i th?i trang Hoa.

6. Phin ch? rau, hoa ? L?t

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016.

- ??a ?i?m: ???ng Nguy?n V?n C? (n?i di).

- N?i dung: Cc ??n v?, ng??i tr?ng v kinh doanh rau hoa tham gia tr?ng by, gi?i thi?u, k k?t h?p ??ng, mua bn cc lo?i rau, hoa ? L?t.


7. H?i th?o khoa h?c v? Hoa

- Th?i gian: Ngy 30/12/2015 (lc 14 gi? 00)

- ??a ?i?m: Khch s?n Si Gn - ? L?t

- N?i dung: Gi?i thi?u, trao ??i cc gi?ng hoa, th??ng hi?u hoa ? L?t v?i th? tr??ng trong n??c, qu?c t? g?n v?i trao ??i kinh nghi?m v s?n xu?t, kinh doanh hoa, xc ti?n th??ng m?i, ??u t? v? hoa; tri?n lm hoa c?a cc ??n v? tham gia, c ph?n gi?i thi?u, bnh lu?n.

8. Ph? Tr - C ph - R??u vang v ??c s?n ? L?t

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016.

- ??a ?i?m: ???ng H? Tng M?u (?o?n Cng vin Xun H??ng).

- N?i dung: Gi?i thi?u, qu?ng b th??ng hi?u, trao ??i, mua bn r??u vang, tr, c ph ? L?t - Lm ??ng v cc t?nh, thnh trong c? n??c.


9. Khng gian Th? php, H?i ho? v Nhi?p ?nh v? hoa, Tranh bt l?a

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016.

- ??a ?i?m: Cng vin Xun H??ng ? L?t.

- N?i dung: Trnh di?n th? php, h?i ho?, nhi?p ?nh v? hoa, tranh bt l?a.

Cac chng trnh hng ng

1. Khng gian t?i cc khu dn c?:

- N?i dung: v?n ??ng cc t? ch?c, doanh nghi?p, nhn dn trn ??a bn thnh ph? ? L?t th?c hi?n tr?ng hoa, cy c?nh, dy leo trong v ngoi khun vin c? s?, nh ?; hnh thnh khng gian hoa ???ng ph? theo hi?n tr?ng dy ph?, t?o ?n t??ng ??p thu ht du khch ??n tham quan trong d?p l? h?i (??c bi?t v?n ??ng cc h? dn thu?c tuy?n ???ng trung tm ph??ng 1 Tr??ng Cng ??nh, T?ng B?t H?, khu Ho Bnh, Nguy?n Ch Thanh trang tr nh, ban cng, t??ng, l?i ?i b?ng dy leo, hoa ch?u, hoa treo di ngy theo hnh th?c x h?i ho c s? h? tr? c?a Nh n??c).

2. T? ch?c cu?c thi Xanh S?ch ??p

- N?i dung: Pht ??ng, t? ch?c thi, tuy?n ch?n v gi?i thi?u cc ??a ch? (c? quan, tr??ng h?c, c? s? tn gio, khu du l?ch, nh dn, ???ng hoa, khng gian hoa ??p) ?? du khch ??n tham quan, quay phim, ch?p ?nh.

- T?ng k?t, trao gi?i: Lc 14 gi? 00, ngy 25/12/2015 , t?i H?i tr??ng UBND thnh ph? ? L?t, s? 02 Tr?n Nhn Tng, ph??ng 8, ? L?t.

3. H?i thi c?m hoa

- Th?i gian: Khai m?c lc 8 gi? 00, ngy 30/12/2015.

- ??a ?i?m: Cng vin Xun H??ng ? L?t.

- N?i dung: Thi c?m hoa c?a cc ??n v? trn ??a bn thnh ph?, c?a nhn dn v du khch theo ch? ?? v? thnh ph? Festival Hoa.

4. H?i thi v? tranh hoa

- Th?i gian: Khai m?c lc 8 gi? 00, ngy 31/12/2015.

- ??a ?i?m: Nh thi?u nhi t?nh Lm ??ng

- N?i dung: Thi v? tranh hoa c?a thi?u nhi thnh ph? v? ? L?t thnh ph? Festival Hoa Vi?t Nam.

5. ?ua Pa-tin ???ng ph?

- Th?i gian: Khai m?c lc 07 gi? 30, ngy 01/01/2016.

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng Lm VIn thnh ph? ? L?t.

- N?i dung: ?ua pa-tin vng quanh h? Xun H??ng thnh ph? ? L?t.

6. Ngy Ch? nh?t hoa:

- Th?i gian: Khai m?c lc 07 gi? 30, ngy 02/01/2016.

- ??a ?i?m: B?n du thuy?n h? Xun H??ng, thnh ph? ? L?t.

- N?i dung: Di?u hnh xe ??p ?i hoa quanh h? Xun H??ng; Pedalo hoa trn h? Xun H??ng.


7. Lin hoan cc nhm ngh? thu?t tiu bi?u

- Th?i gian: Vo cc ?m 30/12/2015 v 01, 02/01/2016.

- ??a ?i?m: Qu?ng tr??ng Lm Vin thnh ph? ? L?t.

8. H?i ch? Th??ng m?i v qu?ng b Du l?ch t?nh Lm ??ng

- Th?i gian: T? ngy 30/12/2015 ??n ngy 03/01/2016.

- ??a ?i?m: Cng vin Tr?n Qu?c To?n thnh ph? ? L?t.

- N?i dung: H?i ch? th??ng m?i, du l?ch.

9. H?i thi th?ng c?nh hoa; Tour du l?ch hoa, ki?n trc, tm linh

- Th?i gian: T? ngy 29/12/2015 ??n ngy 02/01/2016.

- ??a ?i?m: Cc khu, ?i?m du l?ch, cc khch s?n 3-5 sao trn ??a bn ton t?nh.

- N?i dung: Gi?i thi?u cc ti?u c?nh, m hnh hoa tham gia h?i thi Th?ng c?nh hoa t?i cc khu, ?i?m du l?ch, khch s?n 3-5 sao trn ??a bn ton t?nh. T? ch?c gi?i thi?u cc tour tham quan du l?ch chuyn ?? v? canh nng rau, hoa; tham quan nghin c?u ki?n trc; hnh h??ng tm linh trn ??a bn t?nh.

10. Thi sng tc bi ht v? Festival Hoa ? L?t

- Th?i gian: T? ch?c thi t? nay ??n thng 10/2015. T?ng k?t trong thng 11/2015.

- ??a ?i?m: Pht ??ng trn ton qu?c.

- N?i dung: Thi sng tc ca khc v? Festival Hoa ? L?t. Tc ph?m ?o?t gi?i v m?t s? tc ph?m ch?n l?c trong cu?c thi s? ???c t? ch?c dn d?ng, bi?u di?n trong L? Khai m?c v cc ch??ng trnh c?a Festival Hoa ? L?t 2015. Tc ph?m ?o?t gi?i nh?t s? ???c ch?n l ca khc chnh th?c c?a Festival Hoa ? L?t.

11. Xy d?ng cc ti?u c?nh hoa cho m?ng Festival Hoa ? L?t l?n th? VI - N?m 2015 t?i trung tm cc huy?n, thnh ph? trong t?nh

- Th?i gian: Hon thnh tr??c L? Khai m?c Festival Hoa ? L?t 2015.

- ??a ?i?m: Khu v?c c?ng cho, trung tm ho?c cc v? tr ph h?p t?i cc huy?n, thnh ph? trong t?nh.

- N?i dung: M?i ??a ph??ng th?c hi?n t nh?t 01 cng trnh, ti?u c?nh v? hoa b? tr t?i c?ng cho ho?c trung tm huy?n, thnh ph?; ?u tin t?i cc khu v?c trn tuy?n Qu?c l?, T?nh l? d?n ??n ? L?t.

12. Khuy?n khch cc t? ch?c, doanh nghi?p, c nhn c quan tm ??n Festival Hoa ? L?t ??ng k tham gia nh?ng ch??ng trnh h??ng ?ng khc. (Giao UBND thnh ph? ? L?t, Hi?p h?i Hoa ? L?t, S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch ti?p nh?n ??ng k).

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183933

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t CH??NG TRNH CHNH TH?C FESTIVAL HOA DALAT 2015