Festival hoa ? L?t 2015: L? h?i hoa l?n nh?t t? tr??c ??n nay

(CAO) L s? ki?n v?n ha du l?ch mang t?m qu?c gia v qu?c t?, Festival hoa ? L?t 2015 v?i ch? ??: ? L?t - mun mu s?c hoa s? ???c t? ch?c trong 6 ngy, t? ngy 29-12-2015 ??n h?t ngy 3-1-2016 t?i TP. ? L?t v?i nhi?u ho?t ??ng v?n ha phong ph.

??n h?n l?i ln, sau 5 k? t? ch?c Festival hoa ? L?t (??nh k? 2 n?m/1l?n), thu ht ?ng ??o ng??i dn ??a ph??ng, du khch trong n??c, qu?c t? ??n v?i thnh ph? ngn hoa xinh ??p, Festival hoa ? L?t l?n th? 6 h?a h?n nhi?u ?i?u m?i l?, ??c s?c, h?p d?n.

?m khai m?c di?n ra lc 20 gi?, ngy 29-12-2015, t?i Qu?ng tr??ng Lm Vin ? L?t, ???c truy?n hnh tr?c ti?p trn knh VTV1.

Festival Hoa Dalat (??nh k? 2 n?m/1l?n)

Ban T? ch?c Festival hoa ? L?t 2015 cho bi?t, ?y s? l l? h?i hoa l?n nh?t t? tr??c ??n nay v?i 9 ch??ng trnh chnh v 19 ch??ng trnh ??ng hnh, h??ng ?ng. Trong ?, 2 ch??ng trnh chnh, ???c coi l m?i v c s? thay ??i mnh m?, ? l Khng gian hoa v ?m tn vinh nh?ng ng??i tr?ng hoa.

Khng gian hoa s? do Hi?p h?i Hoa ? L?t th?c hi?n v?i 5 ho?t ??ng, g?m: Khng gian hoa quanh h? Xun H??ng ???c b? tr 20-30 ti?u c?nh hoa ??c s?c thng qua cc cu?c thi ti?u c?nh hoa c?a cc ngh? nhn, ng??i yu hoa; ???ng hoa L ??i Hnh ???c s?p ??t, b? tr hoa t??i theo m hnh v ti?u c?nh d?c tuy?n ???ng.

T?i cc cng ty, c? s? s?n xu?t hoa, nh?: Cng ty cng ngh? sinh h?c R?ng hoa ? L?t, Dalat Hasfam s? tr?ng by hoa theo ch? ??, ch? ?i?m, th? m?nh (chuyn v? loi hoa), nh?: cng ngh? lm hoa xu?t kh?u, hoa s?y kh

T?i cc lng hoa V?n Thnh, du khch s? ???c chim ng??ng cc lo?i hoa h?ng, lng hoa Thi Phin l khng gian hoa lan, lng hoa H ?ng l hoa cc, hoa ly, c?m ch??ng

?m tn vinh ng??i tr?ng hoa ? L?t, ??a ?i?m t?i Qu?ng tr??ng Lm Vin, th?i gian lc 19 gi? ngy 1-1, quy t? nhi?u ngh? nhn, nng dn tr?ng hoa v?i nh?ng cu chuy?n k? v? ngh? tr?ng hoa, s?c hoa ??c ?o trn x? l?nh.

T? ngy 29-12-2015 ??n ngy 2-1-2016 s? di?n ra l? h?i Carnaval hoa ? L?t.

T?i v??n hoa ? L?t v trn cc tr?c ???ng n?i thnh ph?: Nguy?n V?n C? (cng vin nh Sng), ???ng H? Tng M?u s? tr?ng by hoa, cy c?nh ??c s?c; khng gian th? php, h?i h?a v nhi?p ?nh v? hoa ? L?t; cc phin ch? rau, hoa; ph? tr c ph r??u vang ??c s?n ? L?t ph?c v? du khch; H?i ch? th??ng m?i qu?c t? s? di? ra trong su?t tu?n Festival hoa ??a bn ln c?n l huy?n ??c Tr?ng.

10 ch??ng trnh h??ng ?ng, nh?: H?i thi?u n? r??c ph?n v? cho hoa (do Cng ty XQ S? Qun t? ch?c), H?i thi c?m hoa, thi th?i trang, v? tranh, ?ua pa-tin trn ???ng ph?, bi?u di?n ngh? thu?t chuyn nghi?p s? l nh?ng ho?t ??ng ??y mu s?c, ngh?a, vui nh?n

Chi?u ngy 21-12-2015, t?i bu?i h?p bo Festival hoa 2015 t?i H?i tr??ng Trung tm hnh chnh t?nh Lm ??ng, ng Phan V?n ?a - Ph Ch? t?ch UBND t?nh Lm ??ng, Ph tr??ng Ban th??ng tr?c Ban ch? ??o Festival hoa 2015, nh?n m?nh: Y?u t? an ninh, an ton, ??m b?o ch?t l??ng cc d?ch v? ph?c v? khch ??n ? L?t trong d?p Festival hoa 2015 v d?p ??u n?m m?i 2016 l m?i quan tm, ?u tin hng ??u c?a Ban t? ch?c.

Ngoi cc gi?i php t?ng c??ng cng tc qu?n l nh n??c trn l?nh v?c l?u tr, ngh? d??ng, tham quan, vui ch?i gi?i tr, c? quan h?u trch ? lm vi?c v?i cc hng l? hnh - v?n chuy?n, nh? xe khch, hng hng khng t?ng chuy?n trong d?p ny ?? ?p ?ng nhu c?u du khch.

Cc S?, ngnh, nh?: Cng an, S? V?n ha, th? thao v du l?ch, S? y t? t?ng c??ng cng tc an ninh, ??m b?o mi tr??ng c?nh quan, an ton v? sinh th?c ph?m, ch?t l??ng d?ch v? ph?c v? du khch

Theo CAO

Thống kê

  • Các thành viên : 804
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 183928

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t FESTIVAL HOA DALAT 2015: L? H?I HOA L?N NH?T T? TR??C ??N NAY