DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

Hoat ong cua Cong ty va cac thanh tch at c

DOANH NGHI?P TIU BI?U T?NH LM ??NG 2015

Gi?i th??ng do Ch? t?ch UBND T?nh Lm ??ng trao t?ng, tuyn d??ng doanh nghi?p, doanh nhn ? c thnh tch xu?t s?c trong ho?t ??ng s?n xu?t - kinh doanh, gp ph?n vo s? pht tri?n kinh t? - x h?i c?a t?nh Lm ??ng 2015.

GI?Y KHEN ? C NHI?U ?NG GP CHO NGNH V?N HA, TH? THAO V DU L?CH N?M 2015

Gi?y khen do S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch t?nh Lm ??ng trao t?ng, l?n th? 2 lin ti?p Cng ty nh?n ???c danh hi?u ny.

B?NG KHEN ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG XY D?NG V TH?C HI?N QUY CH? DN CH? ? C? S? N?M 2014

B?ng khen do Ch? t?ch UBND T?nh trao t?ng Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t ngy 18/03/2015.

B?NG KHEN ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG PHONG TRO THI ?UA YU N??C T?NH LM ??NG N?M 2014

B?ng khen do Ch? t?ch UBND T?nh trao t?ng cho Cn b? Cng nhn vin Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t.

GI?Y KHEN ? C NHI?U ?NG GP CHO NGNH V?N HA, TH? THAO V DU L?CH N?M 2014

Gi?y khen do S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch t?nh Lm ??ng trao t?ng.

B?NG KHEN CNG ?ON C? S? ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG PHONG TRO THI ?UA LAO ??NG GI?I V XY D?NG T? CH?C CNG ?ON V?NG M?NH N?M 2014

B?ng khen do Ban ch?p hnh Lin ?on Lao ??ng t?nh Lm ??ng trao t?ng.

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175054

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t HOAT DONG CUA CONG TY VA CAC THANH TICH