DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.

THNG BO H?Y ??NG K CNG TY ??I CHNG

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo Cng ty khng cn ?p ?ng ?? ?i?u ki?n l cng ty ??i chng v ? ???c ?y ban Ch?ng khon Nh n??c thng bo h?y ??ng k cng ty ??i chng k? t? ngy 13/2/2016.

Xem chi ti?t thng bo

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175045

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t THONG BAO HUY DANG KY CONG TY DAI CHUNG