DALATTSC

Blue Orange Black
.
.
V?n phng Cng ty - ??a ch?: 16 Tr?n Ph, Ph??ng 3, ? L?t, t?nh Lm ??ng
Tel: (84-63) 3826027 Fax: (84-63) 3833956.
Email: info@dalattsc.com.vn
Trung tm l? hnh - ??a ch?: 07 ???ng 3 thng 2, Ph??ng 1, ? L?t, t?nh Lm ??ng.
Tel:(84-63) 3822125 - 3822479 Fax:(84-63) 3828330.
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:302. Error 9: Invalid character

THNG BO THAY ??I NHN S? BAN ?I?U HNH

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c thay ??i nhn s? trong Ban ?i?u hnh Cng ty, n?i dung chi ti?t nh? sau:

1. ng T? Hong Giang thi gi? ch?c v? Gim ??c ?i?u hnh Cng ty.

2. B? nhi?m ng Nguy?n V?nh B?o gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Quy?n Gim ??c Cng ty.

3. B? nhi?m ng Tr?n Bnh gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Gim ??c khch s?n Dalat Plaza.

4. Ngy hi?u l?c: K? t? ngy 21 thng 01 n?m 2017.

Xem file chi ti?t

Th?ng K

  • Các thành viên : 802
  • Content : 70
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 175048

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Trung TmL? Hnh DalatTSC
Home Tin T?c S? Ki?n ? L?t THONG BAO THAY DOI NHAN SU BAN DIEU HANH