THNG BO THAY ??I NHN S? BAN ?I?U HNH

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo v? vi?c thay ??i nhn s? trong Ban ?i?u hnh Cng ty, n?i dung chi ti?t nh? sau:

1. ng T? Hong Giang thi gi? ch?c v? Gim ??c ?i?u hnh Cng ty.

2. B? nhi?m ng Nguy?n V?nh B?o gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Quy?n Gim ??c Cng ty.

3. B? nhi?m ng Tr?n Bnh gi? ch?c v? Ph Gim ??c ?i?u hnh kim Gim ??c khch s?n Dalat Plaza.

4. Ngy hi?u l?c: K? t? ngy 21 thng 01 n?m 2017.

Xem file chi ti?t

Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 52
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 184646

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt THONG BAO THAY DOI NHAN SU BAN DIEU HANH