Tin tức sự kiện

THNG BO H?Y ??NG K CH?NG KHON

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo Cng ty ? h?y ??ng k ch?ng khon t?i Trung tm L?u k Ch?ng khon Vi?t Nam k? t? ngy 28/7/2016.

L do h?y ??ng k: Cng ty khng cn ?p ?ng ?? ?i?u ki?n l cng ty ??i chng.

Xem chi ti?t thng bo

 
 

THNG BO H?Y ??NG K CNG TY ??I CHNG

Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t trn tr?ng thng bo Cng ty khng cn ?p ?ng ?? ?i?u ki?n l cng ty ??i chng v ? ???c ?y ban Ch?ng khon Nh n??c thng bo h?y ??ng k cng ty ??i chng k? t? ngy 13/2/2016.

Xem chi ti?t thng bo

 
 

Hoat ong cua Cong ty va cac thanh tch at c

DOANH NGHI?P TIU BI?U T?NH LM ??NG 2015

Gi?i th??ng do Ch? t?ch UBND T?nh Lm ??ng trao t?ng, tuyn d??ng doanh nghi?p, doanh nhn ? c thnh tch xu?t s?c trong ho?t ??ng s?n xu?t - kinh doanh, gp ph?n vo s? pht tri?n kinh t? - x h?i c?a t?nh Lm ??ng 2015.

GI?Y KHEN ? C NHI?U ?NG GP CHO NGNH V?N HA, TH? THAO V DU L?CH N?M 2015

Gi?y khen do S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch t?nh Lm ??ng trao t?ng, l?n th? 2 lin ti?p Cng ty nh?n ???c danh hi?u ny.

B?NG KHEN ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG XY D?NG V TH?C HI?N QUY CH? DN CH? ? C? S? N?M 2014

B?ng khen do Ch? t?ch UBND T?nh trao t?ng Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t ngy 18/03/2015.

B?NG KHEN ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG PHONG TRO THI ?UA YU N??C T?NH LM ??NG N?M 2014

B?ng khen do Ch? t?ch UBND T?nh trao t?ng cho Cn b? Cng nhn vin Cng ty C? ph?n D?ch v? Du l?ch ? L?t.

GI?Y KHEN ? C NHI?U ?NG GP CHO NGNH V?N HA, TH? THAO V DU L?CH N?M 2014

Gi?y khen do S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch t?nh Lm ??ng trao t?ng.

B?NG KHEN CNG ?ON C? S? ? C THNH TCH XU?T S?C TRONG PHONG TRO THI ?UA LAO ??NG GI?I V XY D?NG T? CH?C CNG ?ON V?NG M?NH N?M 2014

B?ng khen do Ban ch?p hnh Lin ?on Lao ??ng t?nh Lm ??ng trao t?ng.

 
 

Chương Trình Chính Thức Festival 2015

 
 

Các bài viết khác...

Trang 2 trong tổng số 3 trang.

Thống kê

  • Các thành viên : 18
  • Content : 50
  • Liên kết web : 6
  • Số lần xem bài viết : 180640

Hỗ trợ trực tuyến

Trung Tâm Lữ Hành DalatTSC
Home Tin Tức Sự Kiện Đà Lạt